Første tunnelgjennomslag i prosjektet

Bukkestein -glad -trioGlede ved røysa: prosjektleder May Bente Hiim Sindre flankert av tekniske byggeledere tunnel Geir Brevik og Lovisa König med brede smil for første tunnelgjennomslag på E16 Bjørum-Skaret. (Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen)

May Bente Hiim Sindre, prosjektleder i Statens vegvesen påpeker det gode samarbeidet med entreprenøren Skanska: 

- Vi har et effektivt, tett og godt samarbeid. Vi feirer vårt første tunnelgjennomslag med stor glede!

Drivingen av to tunneler pågår for fullt

Strekningen i prosjektet E16 Bjørum-Skaret er på 8,4 kilometer, hvor halvparten av strekningen vil gå i tunnelene Sollihøgdatunnelen (3,4 km) og Bukkesteinshøgdatunnelen (800 m).

Tunneldrivingen av Bukkesteinshøgdatunnelen og Sollihøgdatunnelen (til sammen fire løp) pågår for fullt.

Prosjektleder i Statens vegvesen, May Bente Hiim Sindre, takker produksjonsleder Henrik Kvikne i Skanska for innsatsen så langt, og berømmet alle for godt samarbeid. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Noen nøkkeltall for drivingen av begge tunnelene hittil:

 • 1290 sprengsalver
 • 365.000 meter boring
 • 4450 løpemeter tunnel ferdig drevet
 • 18.000 m3 sprøytebetong er brukt
 • Hentet ut 400. 000 fm3 masse
 • 49.000 sikringsbolter er montert
 • 80 personer jobber med ulike deler av tunneldrivingen

I hele prosjektet er det om lag 2,6 millioner kubikkmeter bergmasse som skal sprenges ut og vel 400.000 kubikkmeter jordmasser som skal flyttes.

350 tunnelsalver og 12.000 lass med stein

Den første tunnelsalven på Bukkesteinshøgdatunnelen ble skutt 1. november i 2021.

Tunnelens andre løp drives fra sør. Nå har altså tunneldriverne sett lyset på Brenna i andre enden av tunnelen. På det andre løpet gjenstår fremdeles cirka 30 meter før gjennomslag.

- Det er snakk om enorme dimensjoner, fra Bukkesteinshøgdatunnelen er det hentet ut cirka 110. 000 fast kubikkmeter masse - noe som tilsvarer 12.000 lastebillass. Det har blitt fyrt av 350 tunnelsalver, gjennomsnittlig én tunnelsalve per døgn, sier Hiim Sindre.

Hun tilføyer at massen fra tunneldrivingen gjenbrukes til fylling i veilinja, mesteparten av massen er fraktet til en veifylling på Skaret.

Framdriften på Sollihøgdatunnelen

- For Sollihøgdatunnelen har vi nå passert 1000 meter inndrift fra Skaret. Fra Avtjerna går det litt langsommere fordi vi jobber med en krevende bergart som krever omfattende sikring og vanntetting. Vi skal nå drive tunnel under Rustanbekken med strenge innlekkasjekrav og uten at det påføres skade på omgivelsene. Vi har cirka 550 meter inndrift hittil, og regner med gjennomslag om cirka et års tid, sier Hiim Sindre.

Veien åpner i 2025

Prosjektet omfatter:

 • Sollihøgdatunnelen: 3,4 km
 • Bukkesteinshøgdatunnelen: 0,8 km
 • Store bergskjæringer: bl. a. 900 m lang bergskjæring, høyde ca. 30 m.
 • 2 store kryss: Avtjerna og Skaret
 • 5 store bruer i linja for E16
 • 8 tunnelportaler
 • Ombygging lokalvei inkl. gang- og sykkelvei

Veien skal bygges som firefelts motorvei, dimensjonert for hastighet 100-110 km/t. Prosjektet er i rute og den nye veien åpner i løpet av sommeren 2025.


» Flere saker