Historikk

Initiativet til stamvegutvalget ble tatt på et felles drøftingsmøte den 23. november 1983 på Offerdal Hotell i Lærdal mellom lærdøler og valdriser. Bakgrunnen var den manglende oppfølgning av Stortingets stamvegvedtak av 1975 om stamveg Bergen - Oslo over Filefjell.
Konstituerende møte i stamvegutvalget ble avholdt den 6. november 1984.

Viktige milepæler har vært:

 • Stortingsvedtak i 1975 om stamveg Bergen - Oslo over Lærdal/Filefjell
 • Sterke krefter arbeidet for omgjøring av stamveg vedtaket og at E-16 (E-68) skulle miste europavegstatusen (1989/90)
 • Stortinget fastsetter på nytt at stamvegen skal gå via Lærdal/Filefjell (1992)
 • Lærdalstunnellen - verdens lengste tunnel - åpnes (2000)
 • Stortinget bemerker ved behandlingen av NTP  2002-11, og i flere budsjetter at videreføringen nå må skje gjennom Lærdal og videre over fjellet og gjennom Valdres.
 • Stamvegutredningene både i 2006, 2010 og 2015 var gode bidrag for økt satsing på E16.
 • For å sikre effektiv gjennomføring av Filefjellprosjektet ble det innført en egen post 36 i statsbudsjettet. Prosjektet som sikrer vinterregulariteten øst-vest blir fullført høsten 2020.
 • Øst-vestutredning i 2015 prioriterte E134 som sørlig hovedforbindelse mellom øst og vest, mens regjeringspartiene våren 2017 ble enige om å funksjonsfordele de nordlige hovedforbindelser mellom E16, Rv52 og Rv7.
 • Tverrpolitisk enighet i Stortinget om å prioritere de felles veg-og jernbane prosjektene Høgkastet-Hønefoss og Stanghelle-Arna i NTP 2018- 23.

Tilbakeblikk på stamvegen Bergen - Oslo (1975 - 2020)Stamvegutvalgets ledere har vært:

 • 1984-87: Kåre K. Lerum, Sogndal
 • 1988-91: Erling Øraker, Vang
 • 1992-99: Hans A. Tønjum, Lærdal
 • 2000-11: Knut Haalien, Vang
 • 2012-23: Vidar Eltun, Vang

 

Oversikt over arbeidsutvalgsmedlemmene i de ulike fylkes- og kommunevalg-perioder fra 1984 til 2023.

Sekretariatsfunksjonen har i alle år vært utført av Regionrådet for Valdres / Valdres Natur- og Kulturpark, utøvd av Arne Bang (1984-2020) og Jørand Ødegård Lunde (2018-2023).