Forslag til ny NTP (2022-33) presentert 19. mars

Skjermbilde 2021-03-19 Kl . 13.25.31

 

Regjeringen la frem forslag til Nasjonal transportplan 2022-2033 fredag 19. mars.

Her er omtalen av de konkrete prosjektene som berører E16.

Viken:

 • E16 Skaret-Høgkastet, Hole kommune
  Prosjektet overføres til Nye Veiers portefølje. Det skal bygges om lag 9 kilometer med firefelts vei med 110 km/t. Veien har stor trafikk, mange ulykker og en del mindre ras. Deler av den nye veien vil ligge i tunnel. Nye Veier har ikke beregnet kostnadene for strekningen, men tidligere kostnadsanslag gjort av Statens vegvesen ligger på om lag 3 milliarder kroner. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.
 • E16 Høgkastet-Hønefoss (FRE16), Hole og Ringsaker kommuner
  Regjeringen vurderer å overføre prosjektet til Nye Veiers portefølje. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen (FRE16). Prosjektet bygges ut samtidig for å utnytte samspillet mellom vei og jernbane. Det gir gode og praktiske løsninger, særlig der prosjektet medfører inngripen i miljø og natur. Veien skal bygges ut som firefelts med 110 km/t. Når prosjektet står ferdig, vil det være sammenhengende trafikksikker firefelts vei mellom Sandvika og Hønefoss. Kostnadsanslaget for veien er 9,3 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart i første seksårsperiode, men i tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt dersom prosjektet overføres selskapet.
 • E16 Eggemoen-Jevnaker-Olum, Jevnaker og Ringerike kommuner
  12,4 kilometer ny tofelts vei. Strekningen er i dag delvis svingete og smal, med stedvis lav fartsgrense og mange ulykker. Prosjektet er under bygging, og har et kostnadsanslag på 3 milliarder kroner. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 139 millioner kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet.
 • E16 Bjørum-Skaret, Bærum og Hole kommuner
  8,4 kilometer med firefelts motorvei med 100 km/t, deler av strekningen i tunnel. Prosjektet skal fjerne den store flaskehalsen forbi Sollihøgda. Prosjektet starter opp i 2021 og har et kostnadsanslag på om lag 4,8 milliarder kroner. Det er lagt til grunn om lag 1,8 milliarder kroner i statlige midler i planperioden for å fullføre prosjektet. Planlagt ferdigstillelse er 2025.

Innlandet:

 • E16 Kvamskleiva, Vang kommune
  Ny vei forbi et svært skredutsatt område, hovedsakelig i tunnel. Veien er en viktig ferdselsåre mellom Østlandet og Vestlandet. Prosjektet har et kostnadsanslag på 685 millioner kroner, og er under bygging. Det er lagt til grunn 332 millioner kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet.

Vestland:

 • E16 Arna-Stanghelle, Bergen og Vaksdal kommuner
  Prosjektet er en del av fellesprosjektet E16/Vossebanen Arna-Stanghelle, der både vei og bane skal bygges ut mellom Bergen og Stanghelle. Veistrekningen er svært skredutsatt med mange trafikkulykker. Strekningen på om lag 27 kilometer vil i all hovedsak gå i tunnel. Kostnadsanslaget for veiutbyggingen er på 13,7 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart i første seksårsperiode med et statlig bidrag på 4,3 milliarder kroner.
 • E16 Hylland-Slæen, Aurland kommune og Voss herad
  Skredsikring av en strekning i Nærøydalen. Den nye veien gjør også at det ikke vil være behov for å oppgradere Stalheimstunnelen og Sivletunnelen i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften. Strekningen vil kortes ned fra ti til åtte kilometer. Kostnadsanslaget for prosjektet er 1,5 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart og fullfinansiering i første seksårsperiode.

 

 Mer om regjeringens forslag til ny NTP på www.regjeringen.no

 

» Flere saker