Snart legges første bærelag med asfalt

Bukkestein -6Vegoppbygging med forsterkningslag og forkiling med knust asfalt. (Foto: Atle Strøm)

14. oktober i 2022 var det gjennomslag i det første løpet i Bukkesteinshøgdtunnelen på E16 mellom Sandvika og Sollihøgda. Snaue tre uker senere var det gjennomslag i det andre løpet.

Dette har skjedd oktober 2022 - mars 2023:

-Den første uka etter gjennomslaget i fjor høst gikk med til nedrigging, fjerning av ventilasjonsanlegg og annet utstyr som ble benyttet under tunneldrivinga.

Bukkestein -glad -trioJubel og feiring av første gjennomslag på Bukkesteinshøgdtunnelen 14. oktober i fjor. F.v. Geir Brevik, May Bente Hiim Sindre og Lovisa König. Nå er arbeidene med oppbygging av tunnelen i full gang og snart legges første lag med asfalt. (Foto: Kjell Wold)

Tunnelen ble kontrollert for å vurdere om det var behov for ekstra sikring av berget. Deretter er dette rekkefølgen av aktiviteter som har pågått i tunnelen fram til nå, forteller byggeleder Trond Øygarden i Statens vegvesen.

Rensk av tunnelsåle

Først var det rensk av tunnelsåle for å få ut all gjenstående sprengstein og finstoff, samt kontroll på at det ikke er gjenstående sprengstoff.

Bukkestein1Bunnrensk er det første som gjøres etter gjennomslag, nedrigging og sikring. (Foto: Atle Strøm)

Deretter ble det fylt inn ny maskinkult som fundament og anleggsveg for videre arbeid med VA-grøfter og endelig vegoverbygning. 

VA-arbeider

Neste aktivitet var legging av vannledning for framtidig brannvann, hydranter og vaskevann i tunnel. Plass for kummer var allerede sprengt ut og de ble satt ned på riktig sted.

Bukkestein -2Oppfylling av såle etter rensk. (Foto: Atle Strøm)

Isolasjon og trekkekummer

-Det vil være frostinntrenging i tunnelen vinterstid. For denne korte tunnelen på 800 m må hele VA-grøften isoleres gjennomgående i begge tunnelløp. Her har entreprenøren Skanska valgt å bruke leca som isolasjon over ledningene, forteller teknisk byggeleder Atle Strøm.

Bukkestein -3Legging av vann-drens, overvannsledninger og kummer (Foto: Atle Strøm)

For å stabilisere massene legges det fiberduk rundt isolasjonsmaterialet(leca) slik at det ikke skal blande seg eller bevege seg med øvrige steinlag. Trekkekummer for framtidig legging av trekkerør og kabler til det elektriske anlegget i tunnel er også satt ut. Der hvor kabler skal krysse under ny veg må disse trekkerørene også legges og støpes rundt.

Forsterkningslag og asfalt

-Nå har vi fått lagt ut vegoverbygning med forsterkningslag av 20/120 mm maskinkult som er grovknust og siktet av sprengstein fra fjellskjæringene langs den nye E16-traseen. Før asfalten skal legges må de komprimere og deretter legge ut forkilingslag av gjenbrukt asfalt.

 -Det som skjer den nærmeste tiden nå er legging av asfalt bærelag. Deretter kan øvrige innredningsarbeider i tunnelen starte opp, sier Øygarden.

» Flere saker