Statlig plan for Ringeriksbanen og ny E16 er vedtatt

Skjermbilde 2020-03-31 Kl . 15.05.52Illustrasjon: Bane NOR

- Ringeriksbanen har vært utredet og vurdert i 30 år, men nå har vi endelig vedtatt en plan som gjør at prosjektet kan realiseres, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Ringeriksbanen og ny E16 er planlagt som et fellesprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen. At bane og vei blir planlagt og bygget samlet, er effektivt og fører til mindre arealbeslag i Hole og Ringerike.

Reguleringsplanen som er vedtatt legger til rette for utbygging av 40 kilometer dobbeltsporet jernbane (Ringeriksbanen) fra Sandvika i Bærum kommune, gjennom Hole kommune og frem til Hønefoss i Ringerike kommune. Rundt stasjonene på Sundvollen og i Hønefoss legges det til rette for fortetting og byutvikling. Planen omfatter også 16 kilometer ny firefelts motorvei fra Høgkastet i Hole kommune til Vekrysset ved Hønefoss.

- Dette prosjektet vil redusere togreisen fra Hønefoss til Sandvika til 20 minutter, og reisetiden på Bergensbanen vil være kortet ned med nesten én time. Ny E16 med fire felt på hele strekningen øker også veikapasiteten, som reduserer kø og bidrar til økt trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Planen er vedtatt med liten utfylling på Sundvollen (alternativ A), uten motorvegkryss på Helgelandsmoen (alternativ B) og med deler av traséen over Mælingen på en 600 meter lang fylling (alternativ B). Dette er de løsningene som er anbefalt av Bane NOR og Statens vegvesen, og som gir den høyeste samfunnsøkonomiske nytten av prosjektet.

- Vi har gjort en grundig vurdering av de ulike alternativene, og har landet på disse løsningene fordi vi tror at det vil gi best resultat totalt sett, sier Astrup.

Reguleringsplanen berører internasjonalt viktige naturområder, svært produktive landbruksarealer og lokalt og regionalt viktige friluftsområder. Samtidig med at planen vedtas, er det gjennom opprettelsen av Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat besluttet å sette av arealer for økologisk kompensasjon. Bane NOR og Statens vegvesen skal opprette et nydyrkingsfond for å kompensere for tap av dyrka mark, og et friluftsfond for å kompensere for tap av friluftsområder. Dette kommer i tillegg til de avbøtende tiltakene som er innarbeidet i selve reguleringsplanen.

» Flere saker