Konstituerende møte i Stamvegutvalget

Skjermbilde 2020-04-01 Kl . 11.54.58Vidar Eltun ble gjenvalgt som leder i Stamvegutvalget og Hege Eide VIK ble valgt til ny nestleder. (Foto: Lene Hovi og Gitte Boge)

Følgende arbeidsutvalg m/vararepresentanter for kommunevalgperioden 2020-23 ble valgt (vara i parentes):

Innlandet fylkeskommune:       
Stein Tronsmoen (Anne Elisabeth Thoresen)

Vestlandet fylkeskommune:     
Aleksander Øren Heen (Leif Fjellro)             

Ringerikeregionen:                        
Dag Henaug (Syver Leivestad)

Valdresregionen:                            
Vidar Eltun (Knut Arne Fjelltun)

Indre Sogn regionen:                
Audun Mo (Trygve Skjerdal)

Voss-Vaksdal-Bergen regionen:       
Hege Eide Vik (Hans Erik Ringkjøb)   

Til leder og nestleder ble hhv Vidar Eltun og Hege Eide Vik valgt
Valg av sekretær vurderes i et senere møte i det nye arbeidsutvalget.

Les hele møtereferatet her

Innspill til prioriteringer i NTP 2022-2033

Arbeidsutvalget sluttet seg til utkastet til innspill til NTP, med de endringer det ble enighet om i møtet. I første omgang sendes dette til Innlandet FK og Vestlandet FK, og senere i eventuelt i endret versjon til Samferdselsdepartementet.

Dette er hovedpunktene i innspillet:

• Rask fullføring av E16 gir en effektiv utnyttelse av de allerede foretatte investeringer, og at vi snarlig får fullført en rimelig og rassikker veg med sammenhengende god standard og 100% sikker vinterregularitet mellom øst og vest. Dette med en veg som binder landsdeler og regioner sammen og som gir en god helhetsløsning med en fornuftig ressursbruk.

• Fellesprosjektene Skaret-Hønefoss og Voss-Arna prioriteres i første periode.

• Mellom Hønefoss og Voss prioriteres følgende prosjekter i første periode:
FagernesS-Hande, Ljøsne-Tønjum, Nærøydalstunellen, Slæen-Voss og utbedring av Hønefoss- Innlandet gr.

•  Økt bruk av utbedringsmidler og nye strategier med styringsrammer for lengre strekninger vil alternativt kunne vurderes for både de ovenstående og andre prosjekter langs E16.

Les hele innspillet til priotiteringer i NTP her

» Flere saker