Stamvegutvalget ser frem mot ny NTP

 Fellesbildet

Fra venstre: Jørand Ødegård Lunde, Arne Bang, Elisabeth Klever, Erik Haga, Gunnar Thue, Arild Ingard Lægreid, Jan Geir Solheim, Anne Thorsen, Kristen Hagaseth, Karin Vikane, Haldor Ødegård, Sigbjørn Hauge, Inger Torun Klosbøle, Trine Adde og Jon Askeland. Vidar Eltun i front. (Foto: Lene Hovi)

 

- E16 har samlet sett kommet styrket ut av stortingsbehandlingen av NTP, slik vi ser det. Likevel må vi stå sammen videre og jobbe hardt for hver eneste lille seier, åpnet leder i Stamvegutvalget, Vidar Eltun.

Stamvegutvalgets årsmøte fant sted på Filefjellstuene, midt mellom Oslo og Bergen. På agendaen stod i hovedsak orienteringssaker om planlagte og pågående prosjekter langs E16.

Les fullt referat fra Stamvegutvalgets årsmøte her

96% tunnel

Nylig ble E16 mellom Bergen og Voss uoffisielt kåret til "Norges verste veg".

Gunnar Søderholm fra Statens vegvesen er prosjektleder for Arna - Stangehelle, et fellesprosjekt for Vossabanen og E16 med estimert oppstart i 2022. Søderholm redgjorde for dette utfordrende prosjektet der togtraséen og E16 i stor grad skal gå parallelt, ha felles rømminssystem og, i 96% av totalt 3,3 mil, legges i tunnel.

Prosjektet tar trolig opp mot 7 år å gjennomføre og vil koste 21 milliarder - likt fordelt på veg og bane.

Se hele Søderholms presentasjon her

Et viktig kryss

I orienteringen om prosjektene mellom Sandvika og Hønefoss kom det frem at er Ringeriksregionen er under stort press. Det er ikke planlagt kryss ved Helgelandsmoen når fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16 nå er ute til høring. Krysset vil koste 273 millioner og er helt avgjørende for å håndtere vekstpotensialet som ligger i planene, i følge Elisabeth Klever, varaordfører i Hole kommune

- De summene kan tjenes inn igjen. Gode krefter innen regional næringsutvikling jobber med en mulighetsstudie for å vise at krysset ved Helgelandsmoen er verdt pengene, fortalte Klever.

Øvrig status for Ringeriksregionen er at Sandvika- Wøyen blir ferdig i 2019, Bjørum - Skaret starter opp i 2018/19 og fullføres i 2022 og Skaret-Høgkastet har godkjent reguleringsplan, men kostnaden blir 4 mrd. dyrere enn forutsatt p.g.a. mye fjell.

Valdres

Vidar Eltun og representantene fra Valdres gleder seg over ferdigstillingen av Filefjelltunnelen, den gode fremdriften mellom Bagn og Bjørgo og samarbeidet med Norsk Lastebileierforbund som presset frem 8,5 m vegbredde på fremtidige utbedringer mellom Fagernes og Øye.

Innsatsen videre skal konsentreres om å få Kvamskleive og Fagernes Sør - Hande fremskyndet inn i ny NTP.

Indre Sogn

I Lærdal er det ingen store prosjekter på gang, men restprosjektene Ljøsne-Tønjum og Nærøydalen følges tett videre av ordfører Jan Geir Solheim.

Fv.53 mellom Årdal og Tyin er en viktig tilførselsvei for E16, og ny tunnel planlegges med oppstart i 2019, orienterte ordfører Arild Ingar Lægreid.

Hordaland

Varaordfører i Voss, Sigbjørn Hauge, orienterte om den vedtatte kommunedelplanen for strekningen Skulestad-Oppheim fra 2013 og ny kommunedelpan for strekningen Tvinno-Slæn. Her er det utfordrende valg om traséen, men regionen gleder seg til videre planlegging.

Hauge håper også at Stanghelle - Voss blir en naturlig forlenging av arbeidet Arna - Stanghelle.

Stamvegutvalgets veg videre

Utvalget konkluderte med å videre vektlegge arbeidet mot fagetatene i arbeidet med ny NTP, samt legge ytterligere fokus på å få økt midlene til rassikring.

- Stamvegutvalget prioriterer prosjekt som kan redde liv og helse. På flere av traséene er det stor rasfare. Kvamskleive i Vang, Nærøydalen og flere steder fra Opheim og til Arna er eksempler på dette. Rammen på statsbudsjettet til rassikring må økes. Liv og helse må gå først, oppsummerte Vidar Eltun etter endt møte.

Stamvegutvalget skal feire hver parsell på E16 som blir ferdigstilt, men gir seg ikke før hele E16 har fått Europavegstandard.  

- Derfor blir det fremover viktig å arbeide hardt inn mot ny NTP for å få inn de prosjektene på strekningen som står igjen. Samarbeid og felles prioritering er viktige element her. Svært mange tilkoblingsveger til E16, for eksempel Fv 33, Fv 53 og Rv 5 får nå opprustning. Dette er viktig for å styrke E16 som den viktige nordlige øst-vest forbindelsen, avsluttet Eltun.

 

 

» Flere saker