Stamvegutvalgets innspill til forslaget til HP

Filefjelltunnellen innvendig.JPG Illustrasjonsfoto: Lene Hovi                                                                                                                      

Det vises til egen aktuell sak på portalen om forslaget til handlingsprogram for NTP 2018-2023 (2029), og der både forslaget og ulike utdrag av dette er vedlagt.

Den 27/10 ble forslaget behandlet i Stamvegutvalgets arbeidsutvalg - som ble enige om et innspill med følgende hovedbudskap:

 • E16 er kommet styrket ut av stortingsbehandlingen. Viktig at E16 snarlig fullføres og at det i arbeidet med neste NTP vurderes videre planlegging og utbygging
 • Positivt at det tilrettelegges for oppstart av Skaret-Hønefoss og Stanghelle-Arna i første periode.
 • Mellom Hønefoss og Voss prioriteres som tidligere prosjektene
  •  Fagernes-Hande
  •  Kvamskleiva          (rassikring)
  • Ljøsne-Tønum
  • Nærøydalstunellen   (rassikring)
  • Oppheim-Voss
 • Økt satsing på rassikring
 • Bruk av «Strekningsvise utbedringsmidler» på hovedvegnettet og europavegene bør begrenses. Konkretisering av innspill av slik bruk på delstrekninger på FagernesS- Øye bes vurdert nærmere av  representanter fra Valdres og Oppland fylkeskommune.

Stamvegutvalgets innspill til Statens vegvesen følger vedlagt

Innspillet er også sendt medlemsfylkene og medlemskommunene til orientering og eventuell videre behandling.

» Flere saker